دریغ،یاس سپید ارغوانی ات کردند

بهار زندگیِ من خزانی ات کردند

هزار معنی نیکو کنار اسمت بود

چرا شکسته شکسته معانیت کردند


امیر عظیمی