امشب رفیتم هیئت.شاید برای بعضیا هیئت مساوی با همیشه گریه و زاری کردن و افسردگی باشه

اما اونا حسِ خوبِ بعد از دعا و هیئت رو نمیدونن.

اصلا کی از خدا و اهل بیت محرم تر برای باز کردنِ سفره دلت؟

چندوقت پیش بهم ثابت شد که عزیزترین و نزدیکترین دوستت هم که فکر کنی همیشه سنگ صبور هست برات،

یک وقتی،یکجایی یهو یکی از دردهات رو میکوبه توی صورتت.بجای اینکه مرهمِ دردت باشه بدتر نمک میریزه روی زخمت.

برای همین تصمیم گرفتم در بدترین حالتِ روحی هم بودم دیگه به اون آدم هیچی نگم.


برای برگشتن خواستیم اسنپ بگیریم.راننده تماس گرفت که موقعیت دقیق رو بپرسه.بهش گفتم ما خیابون ایکس توی حسینه هستیم،یکمی مکث کرد و گفت منم توی حسینه هستم،پس بیاید جلو در!!!