گُلِ محمدیِ من،مَپرس حالِ مرا
به غم دُچار چنانم، که غم دُچارِ من است!

فاضل جانِ نظری