من همه درد خودم را به تو گفتم جانا

اینکه درمان بکنی یا نکنی مختاری...


محمدعلی بهمنی