دختر که باشی نمیشه آشفتگی و غم هات رو  با سیگار دود کنی.

* آدم بدونِ غم نمیشه، راه بی پیچ و خم نمیشه،آرزوی کم نداریم ، آرزو که کم نمیشه.

دختر که باشی نمیشه دردهات رو راه بری، آخه محدودیت ساعتی داری.

*امروز از هم گسستم اگر بال و پر شکستم و به پرتگاهِ غم رسیده گام های من.

دختر که باشی میتونی یکساعت تلفنی با خواهرت حرف بزنی و هی اتاقت رو متر کنی و هی از غم هات حرف بزنی.

*چو غرقِ خاطراتم و غریقِ بی نجاتم و بی خواب و زابراهم و طوفانِ حالِ من.

دختر که باشی گاهی برای کاور کردن و نشون ندادن آشفتگی هات میفتی به جون اتاقت و همه چیز رو از نو مرتب میکنی.

*با لشکرِ غم میجنگم. با لشکرِ غم میجنگم...


+ نوشته هایی که با * شروع شده، بخشی از آهنگ فردا سراغ من بیا از محسن نامجو هست.مثلا خواستم تلفیقی از حرف و آهنگ باشه :))