امروز فهمیدم که رفته ماموریت :(

دوشب پیش توی هیئت بوده و من نمیدونستم،وگرنه بعدِ هیئت میرفتم میدیدمش،الان که حساب میکنم سه هفته پیش دیدمش :|

چرا تا وقتی فکر میکنم توی همین شهر هست در امن و امانِ اما اگر بفهمم رفته ماموریت دلم آشوب میشه؟