داشتنت باید مزه یِ توت فرنگی بدهد،

یا انارِ گُلپَر زده،

یا آش رشته یِ خانم جون تو غروب هایِ جمعه،

داشتنت باید بویِ یاسِ رازقی بدهد،

یا بویِ خاکِ باران خورده،

نمیدانم...

ما که نداشتیم!

اما داشتنت باید چیزِ خیلی قشنگی باشد!

محیا زند


+چرا آدم با بعضی از متن ها خیلی همذات پنداری میکنه؟