نوشته ای که به من،حالِ خویش را بنویس

نوشتنی نبود حالِ من بیا و ببین


ابوالحسن فراهانی