ما دیگه هیچ وقت به امروز برنمی گردیم

پس هرچی لازمه با خودت بردار!!!!!!


آلبرت هوبارد