نه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون 

که هر کجا خبری هست ادعایی نیست


دلیل عشق، فراموش کردن دنیاست

وگرنه بین من و دوست ماجرایی نیست... 


فاضل جانِ نظری❤️