دُرُست وقتی که فکر میکنی تونستی روی خودت کار کنی و توقعی نداشته باشی،یک اتفاقی پیش میاد که میبینی ،هرچی رشته کرده بودی پنبه شده و هنوز هم توقع داری،هرچند کم...

چرا انقدر سخته که از کسی توقع نداشته باشی و نسبت به رفتاراش بیتفاوت بشی؟