گفتی که شاهکار شما در زمانه چیست؟

باللّه که زنده بودن ما،شاهکار ماست...


فخرالدین مزارعی


پ.ن: از اون بیت هاست که هی میخونی و بیشتر نیشت شُل میشه :)) بسی خوشمان امد...یعنی قشنگ حقِ مطلب رو ادا میکنه.