این همیشه ها و بیشه ها 

این همه بهار و این همه بهشت 

این همه بلوغ باغ و بذر و کشت 

در نگاه من ،

پُر نمی کنند 

جای خالی تو را......


شفیعی کدکنی