زندگی یعنی ساختن،البته که کامل تر اینه که زندگی یعنی کوبیدن و ساختن.
انقدر میکوبی، میسازی
میکوبی، میسازی
میکوبی، میسازی
میکوبی، میسازی
 تا آخرش بشی اون ورژنِ دوست داشتنی خودت.
حواست باشه بین این کوبیدن و ساختن ها خسته نشی.
نکنه آخرش تو بمونی و تلی از تکه تکه های خودت که اصلا شبیه خودت و خواسته هات نیست!