کاش میشد بعضی از آدم ها رو بالا بیارم.

گاهی به شدت دل زده میشم از آدم ها.....خسته میشم از آدم ها...گاهی شاید رفتن توی پیله و رابطه با آدم ها رو به حداقل رسوندن،میتونه کارگشا و بهتر باشه.