دلم گشته بیمار و خواهم دوا

که جز تو کند حاجتم را روا

به زنجیر نفس و به بند هوا

اسیرم اسیرم اسیرم اسیر

اجرنا من النّار یا مجیر