اگر قبلا عذاب وجدان داشتم بابت دعوا و حرف هایی که چندسال پیش بهش زدم،با رفتارهای این چندروز دود شد رفت هوا!

چطور میتونه انقدر حق به جانب باشه با رفتارهای اینچنینی؟

فکر کرده آیکیو جلبک داریم ما؟

متنفرم ازت که انقدر ادعای عاقلی و روشن فکری داری اما داری گند میزنی به زندگیت.

انقدر سمن دارم که این یاسمن توش گُمه،

نمیخوام مثل چندسال پیش،استرسِ زندگیش رو داشته باشم،

بره به درک....