با چون خودی درافکن اگر پنجه می کنی

ما خود شکسته ایم چه باشد شکست ما


سعدی جان