کاش بادی بوزد

که به جای برگ ها

مرا ببرد....


+علیرضا قاسمیان