محبوب ترین شخصیت کارتونی برای من جودی ابوت بود.

دوست داشتم بجای جودی بودم!

تصور داشتنِ بابا لنگ دراز زیادی خوشایند بود :)


+چرا همچنان تصور داشتنِ بابا لنگ دراز خوشایند هست برام؟

شاید کودک درونم بیش فعال هست و همچنان توی رویا سیر میکنم.