‌ماهی کوچـک من ! بـرکه حـلالت باشـد

گـر به چشمان تـو تنگ آمده اقیانوسمحسین زحمتکش