قسم به وقتی که به هدفت فکر میکنی و قلبت تندتر میتپه.

قسم به وقتی که ناامید نکردن کسی که بهت اعتماد داره تبدیل به بزرگترین محرک میشه.

قسم به وقتی که با تصور محقق شدنش،وجودت لبریز از خوشی میشه.


+اگر خسته شدم و خواستم گوشه های ذهنم دلایلی برای انصراف سَرهم کنم،این سه خط باشه برای تداعی کردنِ حسی که موقع تصمیم گیری داشتم .