دلیل برای مزخرف بودن زندگی همین بس که یسری مسائلی که نقش خیلی پررنگی در زندگی دارند،در حیطه اختیارات ما نیست.
باید صبر کرد و سپرد به دست تقدیر و کائنات....

+مثل آتیش زیر خاکستر روشن شده،امید رو میگم،امیدی در دلم روشن شده.
++این روزها ورد زبونم شده " یا مسبب الاسباب"